ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ – Επιλέξιμες παρεμβάσεις

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων. Βάσει των απαιτήσεων του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:

 (i) Η αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων κατά βάση με  θερμομονωτικά/θερμοδιακοπτόμενα πλαίσια αλουμίνιο, ξύλο ή συνθετικό υλικό.

(ii) Η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα

 (iii) Η τοποθέτηση εξωτερικών προστατευτικών φύλλων (σύστημα κουτί-ρολό, εξώφυλλα).

(iv) Η τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης (σκίαστρα και τέντες)

(v)  Η υποκατηγορία αυτή, είναι συμπληρωματική (και όχι αυτοτελής) της αντικατάστασης κουφωμάτων.

 1. Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης. Με στόχο τη θερμομονωτική προστασία του κτηριακού κελύφους, είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση θερμομόνωσης (εξωτερικά ή εσωτερικά) α) στην επιστέγαση (είτε αυτή διαμορφώνεται ως επίπεδο δώμα είτε ως οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη), β) στην εξωτερική τοιχοποιία και στον φέροντα οργανισμό και γ) στο δάπεδο είτε επάνω από ανοιχτό υπόστυλο χώρο (pilotis) είτε από άλλο μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. δάπεδο ισογείου).
 2. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:

(i) Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με καινούριο σύστημα (κεντρικό ή ατομικό), φυσικού αερίου/υγραερίου/βιομάζας/αντλίας θερμότητας/Σ.Η.Θ.Υ.Α.

(ii) Η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit, multi split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου.

 (iii) Η εγκατάσταση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης.

 1. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, νέο δίκτυο σωληνώσεων θερμομονωμένο κατά ΚΕΝΑΚ, κ.λπ.).
 2. Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης – αυτονόμησης ενέργειας. Στην κατηγορία αυτή επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι οι:

5.1 Εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με ενεργειακό συμψηφισμό.

Η παρέμβαση είναι επιλέξιμη μόνον για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα και εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4) στην ενεργειακή κατηγορία Β+ (για κτήριο/κτηριακή μονάδα αρχικής ενεργειακής κατάταξης Η έως και Δ) ή Α (για  κτήριο/κτηριακή μονάδα αρχικής ενεργειακής κατάταξης Γ).

Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται τα Φ/Β πλαίσια, ο αντιστροφέας (inverter), οι βάσεις στήριξης κάθε τύπου, οι καλωδιώσεις και λοιπό ηλεκτρολογικό υλικό, ο μετρητής παραγόμενης ενέργειας καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο υλικό και εργασία για τη λειτουργία του Φ/Β σταθμού. Η ελάχιστη/μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς (P) του Φ/Β σταθμού, ορίζεται στα 2 kWp / 10 kWp, αντιστοίχως (2kWp ≤P≤10kWp).

Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη, είναι ανάλογη της εγκατεστημένης ισχύος του Φ/Β (εντός των ανωτέρω ορίων).

5.2 Εγκατάσταση τοπικού συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτρικοί συσσωρευτές), που παράγεται από Φ/Β.

Η παρέμβαση δεν είναι αυτοτελής, αλλά συμπληρωματική της εγκατάστασης νέου  Φωτοβολταϊκού σταθμού αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό.

Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται μετατροπέας/είς (converter) ισχύος, συσσωρευτές, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για τη σύνδεση (διακόπτες, καλωδιώσεις, διατάξεις προστασίας κ.λπ.), αισθητήρας κατεύθυνσης, σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο υλικό και εργασία για τη λειτουργία του συστήματος. Η ελάχιστη/μέγιστη χωρητικότητα (C) του συστήματος αποθήκευσης (συσσωρευτών) ορίζεται σε 1 kWh/ 10 kWh, αντιστοίχως (1kWh ≤ C ≤10kWh).

5.3 Εγκατάσταση «έξυπνων» οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος.

Στην υποκατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες συσκευές που είναι κατάλληλες και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον και πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις:

 • Διαθέτουν πιστοποίηση CE, σύμφωνα με το EC Directive 768/2008/EC.
 • Είναι σημεία επαναφόρτισης Mode 3 και Mode 4, όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1 (εξαιρούνται τα Mode 1, Mode 2 και η επαγωγική φόρτιση).
 • Επιτρέπουν τη σύνδεση των Η/Ο σε αυτά, σύμφωνα με μία από τις μεθόδους Case Α, Β ή C, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1.

5.3.1 Σημεία επαναφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)

Τα AC σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να είναι συμβατά με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1, για Mode 3 σταθμούς φόρτισης.

 • H επιτρεπόμενη AC ικανότητα ισχύος ανά όχημα* είναι:
 1. Ισχύς από 3.5 kW έως 7.4 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 230±10%V (1Φ)
 2. Iσχύς από 7.4 kW έως 22 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 400±10%V (3Φ)

Ο χρησιμοποιούμενοι ρευματοδότες θα πρέπει να πληρούν τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62196-2.

*Σημείωση: Σε περίπτωση εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης με περισσότερες από μία εξόδους (ρευματοδότες), τότε η ισχύς του σημείου ορίζεται ως το άθροισμα της εγχεόμενης ισχύος στα Η/Ο, όταν οι ρευματοδότες λειτουργούν ταυτόχρονα στη μέγιστη ικανότητα ισχύος τους.

5.3.2 Σημεία επαναφόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC)

Τα DC σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να είναι συμβατά με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-23, για Mode 4 σταθμούς φόρτισης.

Η επιτρεπόμενη DC ικανότητα ισχύος είναι:

 1. Ισχύς από 3.5 kW έως 22 kW.

Ο χρησιμοποιούμενοι ρευματοδότες θα πρέπει να πληρούν τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62196-3.

Οι ωφελούμενοι, μπορούν να ενημερώνονται για την ενδεικτική Λίστα επιλέξιμων φορτιστών, ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» (https://kinoumeilektrika.gov.gr/).

5.4 Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης (smart home), τα οποία συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Είναι επιλέξιμα έξυπνα συστήματα και τεχνολογίες, οι οποίες:

α) προσαρμόζουν και διατηρούν την κατανάλωση ενέργειας (συσκευές, φωτισμός, θέρμανση, ζεστό νερό κ.λπ.) στα επίπεδα που επιλέγουν οι χρήστες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας,

β) συγκεντρώνουν, αναλύουν και παρουσιάζουν τα στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας,

γ) προσαρμόζουν και διατηρούν τα επίπεδα σκίασης για την επίτευξη της βέλτιστης εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα επιλέξιμα συστήματα, ρυθμίζουν τη λειτουργία ολόκληρου κτηρίου ή κτηριακής μονάδας και είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

5.4.1 Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων  

Συστήματα τα οποία καθιστούν δυνατό τον έλεγχο και την αυξομείωση της έντασης φωτισμού, (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες για την ανίχνευση κίνησης των χρηστών ή/και των συνθηκών περιβάλλοντος (νύχτα/ημέρα), έξυπνες λάμπες, αυτοματισμοί σκίασης κ.λπ.) ή τον έλεγχο άλλου ηλεκτρικού φορτίου (π.χ. έξυπνος διακόπτης για διαχείριση του θερμοσίφωνα), καθώς και την καταγραφή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

5.4.2 Έξυπνα συστήματα Θέρμανσης/ψύξης

Συστήματα και αισθητήρες, που έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν διακριτά τη θερμοκρασία σε κάθε χώρο. (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες, έξυπνες πρίζες, έξυπνοι διακόπτες, έξυπνο ρελέ κ.λπ.).

5.4.3 Έξυπνα συστήματα Απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης

Συστήματα που παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα, μέσω κατάλληλου εξοπλισμού (π.χ. κεντρική συσκευή που συνδέεται με τις υπόλοιπες και συντονίζει το συνολικό σύστημα) και λογισμικού, για λήψη αναφορών και ειδοποιήσεων που σχετίζονται με τις ενεργειακές του καταναλώσεις καθώς και τον απομακρυσμένο έλεγχο και διαχείριση των συσκευών (π.χ. ειδοποίηση χρήστη εάν έχει μείνει ανοιχτή κάποια συσκευή, εάν δεν έχουν σβήσει όλα τα φώτα, έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, θερμοκρασίας, υγρασίας, κ.λπ.).

 • Δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα επιλέξιμα και στην παρέμβαση «Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης», έξυπνα συστήματα διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης που τοποθετούνται στα πλαίσια της παρούσας παρέμβασης,.
 • Δεν είναι επιλέξιμα συστήματα που αφορούν συσκευές παρακολούθησης και συστήματα ασφαλείας.
 • Οι συσκευές των παραπάνω συστημάτων πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE.

Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης – αυτονόμησης ενέργειας για Πολυκατοικίες Τύπου Α & Β

5.5. Αναβάθμιση και η πιστοποίηση ανελκυστήρα

Παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου ανελκυστήρα, που έχει εγκατασταθεί πριν την 01-07-1999, προκειμένου να επιτυγχάνεται μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος, χωρίς να μειώνεται η ασφάλεια χρήσης και η λειτουργικότητά τους. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι εξής παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (σε κατάσταση αναμονής και κίνησης): α) εγκατάσταση συστήματος μεταβαλλόμενων στροφών (inverter) και β) εγκατάσταση διάταξης αντιστάθμισης της αέργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η εγκατάσταση του inverter αφορά σε παρεμβάσεις σε μηχανικό ανελκυστήρα (έλξης/τριβής). Η χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου ανελκυστήρα θα είναι επιλέξιμη μόνον όταν, μετά το πέρας των παρεμβάσεων, θα υπάρχουν εγκατεστημένα στον ανελκυστήρα και τα δύο προαναφερόμενα  συστήματα (inverter και διάταξη αντιστάθμισης της αέργου ισχύος).

Επιπρόσθετα, δύναται να περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις αναβάθμισης του επιπέδου ασφάλειας της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, καθώς και βελτίωσης της λειτουργικότητάς της. Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις αυτές είναι επιλέξιμες μόνον ως συμπληρωματικές των παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση ανελκυστήρα και όχι ως αυτοτελείς.

Επίσης, είναι επιλέξιμη και η αντικατάσταση του υφιστάμενου ανελκυστήρα με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.

Στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενου ανελκυστήρα ή αντικατάστασης του με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης, είναι επιλέξιμες και δαπάνες που αφορούν στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).

Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ύψος των επιλέξιμων δαπανών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο της δαπάνης, όπως αυτό προσδιορίζεται στον πίνακα 4.1.1

Δεν είναι επιλέξιμες, δαπάνες που αφορούν στην εσωτερική επένδυση του θαλάμου του ανελκυστήρα.

Όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία του ανελκυστήρα που τοποθετούνται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων πρέπει να είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί ανελκυστήρων και κατασκευαστικών στοιχείων για ανελκυστήρες (ΚΥΑ 28425/2008).

Μετά το πέρας των εργασιών, ο ανελκυστήρας πρέπει να πιστοποιείται και να καταχωρίζεται στο μητρώο ανελκυστήρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5.6 Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας

Η  παρέμβαση περιλαμβάνει  την αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σημείων με λαμπτήρες LED και την αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού φωτισμού, με έξυπνο σύστημα που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: αισθητήρες κίνησης, αισθητήρες ημέρας/νύχτας, σημείο ενεργοποίησης φωτισμού αναλόγως εισόδου/εξόδου.

4 Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

4.1 Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Παρεμβάσεων

Τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών για τις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων και τις υποκατηγορίες τους, που αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, φαίνονται στον πίνακα 4.1.1 και παρουσιάζονται, ανά κατηγορία δαπάνης, βάσει των ενεργειακών τους χαρακτηριστικών.

Write a Message