Νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» για 20.000 σπίτια

Την προκήρυξη νέου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» για την ενεργειακή αναβάθμιση 20.000 κατοικιών τον επόμενο μήνα, ανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. 

Όπως είπε, το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί μόλις υπάρξει συμφωνία με τις τράπεζες, ενώ τόνισε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια αποτελεί βασική συνιστώσα του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα, που περιλαμβάνει τους στόχους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθώς και αύξησης της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως το 2030.

Το υπουργείο θα δηµοσιεύσει τον οδηγό εφαρµογής του προγράµµατος και σύμφωνα με πληροφορίες, ο προϋπολογισµός του προγράμματος είναι 250 εκατ. ευρώ.

Αναμένεται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο πρόγραμμα να είναι ίδιοι σε σχέση µε το «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον ΙΙ», το οποίο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2018 και σήµερα βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης.

Και σε αυτό το πρόγραµµα το ύψος της επιχορήγησης των συνολικών δαπανών θα φτάνει µέχρι το ποσοστό του 70%, ανάλογα µε τα εισοδήµατα του αιτούντος. Θα υπάρχουν και πάλι επτά εισοδηµατικές κατηγορίες, όπως και στο προηγούμενο. Το υπόλοιπο ποσοστό θα καλύπτεται είτε µε ίδια κεφάλαια είτε µε τη σύναψη δανείου, στο οποίο το επιτόκιο µελετάται να είναι επιδοτούµενο κατά 100%.

Επιλέξιμες Κατοικίες

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

  • Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης (πριν την υποβολή της αίτησης) εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.
  • Να υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα1.
  • Να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
  • Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Κριτήρια συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα εξοικονόμησης έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα που  έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των 7 κατηγοριών, όπως περιγράφονται στο παρακάτω πίνακα:

Στην περίπτωση που η κατοικία, για την οποία γίνεται η αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα, ενοικιάζεται, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής (όχι ο ψιλός κύριος).

Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας 1, 2 ή 3 τουλάχιστον από το 50% του πλήθους των επιλέξιμων ιδιοκτησιών, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων τους εμπίπτουν στην κατηγορία 4 εντάσσονται στην κατηγορία 3, και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας 4, εντάσσονται στην κατηγορία 4. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα που υπερβαίνουν τα εισοδήματα της κατηγορίας 7 μπορούν να αιτηθούν ένταξη στην κατηγορία 7.