Ξεκίνησε η ανάρτηση κτηματογράφησης στον Δήμο Κοζάνης

Την Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013 ξεκίνησε η Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Τα στοιχεία θα παραμείνουν αναρτημένα για δύο μήνες (έως τις 29 Οκτωβρίου 2013) στο Γραφείο Κτηματογράφησης (Φιλίππου Β’ 31, Κοζάνη, τηλ. 24610-31607, 31492).
Εκτός από την Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο Γραφείο Κτηματογράφησης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων απεστάλησαν ήδη  ταχυδρομικά αποσπάσματα από τους Κτηματολογικούς Πίνακες και τα Διαγράμματα, στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από κάθε δικαιούχο.
Σκοπός της Ανάρτησης είναι, μέσω της δημοσιότητας των στοιχείων κτηματογράφησης, να δοθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας να λάβουν γνώση της καταγραφής των ιδιοκτησιών τους, ώστε να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η κτηματολογική βάση θα ολοκληρωθεί σωστά και δεν θα υπάρχουν προβλήματα στη μετέπειτα λειτουργία του Κτηματολογίου στην περιοχή. Συνεπώς, στη φάση αυτή η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.Μετά την ολοκλήρωση της Ανάρτησης, που περιλαμβάνει την υποβολή και εξέταση αιτήσεων διόρθωσης/ ενστάσεων και την αντίστοιχη διόρθωση στους κτηματολογικούς πίνακες, τα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία οριστικοποιούνται, τελειώνει η μελέτη κτηματογράφησης και ξεκινά να λειτουργεί το Εθνικό Κτηματολόγιο στη συγκεκριμένη περιοχή στη θέση του Υποθηκοφυλακείου.
Στοιχεία για τη Δ.Ε. Κοζάνης
Στην Δ.Ε. Κοζάνης καταγράφηκαν 13.185 γεωτεμάχια και 84.980 δικαιώματα, ενώ 5.393 δικαιώματα προέκυψαν από την επεξεργασία άλλων στοιχείων, παρότι δεν δηλώθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους (πχ. περίπτωση συνιδιοκτησίας, όπου ο ένας συνδικαιούχος δήλωσε το ποσοστό του και ο άλλος όχι, ή περίπτωση που από τον ίδιο τίτλο ιδιοκτησίας προκύπτουν δύο δικαιώματα εκ των οποίων το ένα δηλώθηκε και το άλλο όχι κ.ο.κ.).
Επίσης, 452 γεωτεμάχια έλαβαν τον χαρακτηρισμό «αγνώστου ιδιοκτήτη» (ποσοστό 3,43%), ενώ για 461 γεωτεμάχια δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους στους χάρτες (ποσοστό 3,5%).
Σε ό,τι αφορά τα ανεντόπιστα γεωτεμάχια, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Κτηματογράφησης για να ολοκληρώσουν την καταγραφή των ιδιοκτησιών τους (να το εντοπίσουν). Εάν και πάλι δεν είναι δυνατή η επαλήθευση των ορίων του ακινήτου, οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν αυτοψία, η οποία θα διενεργηθεί από το προσωπικό του Γραφείου. Αντίστοιχα, όσοι δεν έχουν προσέλθει στη διαδικασία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα και οι ιδιοκτησίες τους έχουν λάβει το χαρακτηρισμό «αγνώστου ιδιοκτήτη» έχουν μία ακόμα ευκαιρία κατά τη  διάρκεια της Ανάρτησης να καταγράψουν το δικαίωμά τους και να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.
Ενημερωτικό Σημείωμα για τη διαδικασία Ανάρτησης
Τα στοιχεία της Ανάρτησης είναι:
α) Ο Κτηματολογικός Πίνακας, ο οποίος είναι οργανωμένος κατά ΚΑΕΚ και  περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων της περιοχής, όπως τεκμηριώθηκαν από τους τίτλους και τα υπόλοιπα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης,
β) Το Κτηματολογικό Διάγραμμα (χάρτης Κτηματολογίου), στο οποίο απεικονίζονται τα ακίνητα με τη θέση και τα όριά τους (γεωμετρικά στοιχεία).
Τι θα λάβει και τι πρέπει να κάνει ο πολίτης
Κάθε δικαιούχος έχει λάβει/ θα λάβει ταχυδρομικά στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει φάκελο με τα αποσπάσματα του Κτηματολογικού Πίνακα και του Κτηματολογικού διαγράμματος (χάρτη) για τα ακίνητα που έχει δηλώσει.
Το πιο κρίσιμο σημείο της διαδικασίας είναι ο προσεκτικός έλεγχος των εγγράφων. Εφόσον συμφωνεί με τα στοιχεία αυτά δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια ενέργεια. Στην περίπτωση που δεν συμφωνεί με κάποιο από τα καταγεγραμμένα στοιχεία μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης/ ένσταση.
Εάν κάποιος που έκανε δήλωση ιδιοκτησίας δεν παραλάβει φάκελο θα πρέπει να απευθυνθεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων
Ο δικαιούχος που διαφωνεί με κάποιο από τα στοιχεία της Ανάρτησης, αλλά και οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης /ένσταση μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2013 (και μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2013 οι κάτοικοι εξωτερικού) στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Οι αιτήσεις διόρθωσης και οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση και προϋπόθεση για την υποβολή τους είναι να έχει προηγουμένως υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας και να έχει καταβληθεί το πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Το κόστος υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης είναι 5€.
Οι αιτήσεις διόρθωσης εξετάζονται από το Γραφείο Κτηματογράφησης και οι ενστάσεις από τριμελή επιτροπή, στην οποία Πρόεδρος είναι δικαστικός λειτουργός.
Μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης και των ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν, πραγματοποιείται διόρθωση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων και παράγονται τα τελικά κτηματολογικά στοιχεία, οι Αρχικές Εγγραφές  του Κτηματολογίου.
Τι αλλάζει στη διαδικασία Δήλωσης ιδιοκτησίας μετά την Ανάρτηση
Από την έναρξη της Ανάρτησης είναι υποχρεωτική η επισύναψη Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου σε κάθε συναλλαγή που αφορά στα ακίνητα της περιοχής. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται από το Γραφείο Κτηματογράφησης και οι συμβολαιογράφοι πρέπει να το ζητούν υποχρεωτικά κατά τη σύνταξη των συμβολαίων. Είναι επίσης υποχρεωτικό και σε κάθε συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου που αφορά σε ακίνητο και στην καταχώριση οποιασδήποτε δικαιοπραξίας στο Υποθηκοφυλακείο.